Photo Gallery from 13rd Senior EGKF Championship 2007

          Photo Gallery from 13rd European Senior Championship in Dortmund / Germany